Tilbake til nettavis

Om oss

Diverse informasjon

Faksimile fra omtale i AAG fra busseminar/ideverksted 16. mars 2018
Invitasjon til busseminar/ideverksted 16. mars 2018
2017. Invitasjon til møte for vellene 16. november.
2017. Annonse for valgmøte 29. august 2017. Stortingsvalget

- - -

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2018

Sted: Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)
Tid: Tirsdag 13. mars kl. 18

Årsberetning, regnskap, forslag, valg av nytt styre.

Utdeling av GMs hederspris 2017.

Annonsen for møtet finner du her.

- - -

 

Avtale om oppdrag som organisasjonssekretær

 

---

 

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2017

Sted: Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)
Tid: Tirsdag 28. mars kl. 18

Årsberetning, regnskap, forslag, valg av nytt styre.

Utdeling av GMs hederspris 2016.

Annonsen for møtet finner du her.

Åpent møte for alle fra kl. 19.30

Avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl, Plan- og bygningsetaten:
Ny byutvikling i Groruddalen
• Hva skjer i Hovinbyen?
• Status for andre planarbeider.
• Hvilke muligheter gir ombygging av
• Trondheimsveien og Østre Aker vei?

Velkommen!

 

Årsmøte 2016

Sted: Grorudveien 3 (steinhoggermuseet)
Tid: torsdag 10. mars 2016 kl. 18.30

Annonsen for møtet finner du her.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Frist for innkomne saker settes til torsdag 25. februar. Saker sendes Groruddalen Miljøforum: miljoforum@groruddalen.no.

Styret foreslår å endre «Statutter for Groruddalen Miljøforums miljøfond og hederspris» fra 1990 til «Statutter for Groruddalen Miljøforums hederspris.». Bakgrunnen er at miljøfondet er uten økonomiske midler. Statuttene må endres, og nytt forslag fremmes til årsmøtet. De gjeldende statuttene vedlegges også.

For øvrig behandles årsberetning, regnskap samt valg av nytt styre mm.
Vi vedlegger blankett for innbetaling av medlemskontingenten for 2016. Bruk nettbank. Styret mangler fortsatt epostadresser til noen få medlemmer. Vi ber disse medlemmene om å sende sin epostadresse til miljoforum@groruddalen.no.

Gjeldende vedtekter ligger på GMs hjemmeside (pr. 27. mars 2014).

I forlengelsen av årsmøtet avholdes et vanlig medlemsmøte. Temaet er «Marka vår, hva nå?» Det er lokalhistoriker og Lillomarka-kjenner Håvard Pedersen som holder foredrag og viser lysbilder. Han er bedt om å vinkle foredraget mot «forvaltning og vern av en liten og sårbar fellesarv med stort naturmangfold, samt å snakke om mulige trusler og fare for forringelse av Lillomarka». Se også annonse ca. 1 uke før årsmøtet.
Det vil bli anledning til å ta opp saker som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Groruddalen Miljøforums Hederspris 2015

Det serveres kaffe og kringle i pausen etter årsmøtet. Vi ønsker alle vel møtt!

Med hilsen
Styret i Groruddalen Miljøforum

 

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Groruddalen Miljøforum:
Tid: Tirsdag 24. mars 2015 kl. 18.30
Sted: Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 29

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Frist for innkomne saker settes til tirsdag 10. mars d.å. Saker sendes Groruddalen Miljøforum: miljoforum@groruddalen.no

Styret foreslår å endre «Statutter for Groruddalen Miljøforums miljøfond og hederspris» fra 1990 til «Statutter for Groruddalen Miljøforums hederspris.». Bakgrunnen er at miljøfondet er uten økonomiske midler. Statuttene må da endres. Retningslinjene for hedersprisen ble innarbeidet i vedtektene i fjor. De gjeldende vedtektene fra 27. mars 2014 ligger på GMs hjemmeside.

For øvrig behandles årsberetning (vedlegg), regnskap m/revisjon (vedlegg) samt valg av nytt styre m.m. Valgkomiteen etterlyser forslag til kandidater til styret. Forslag sendes valgkomiteens leder Jan-Morten Kjelstad: jmk@anjani.no

Last ned blankett for innbetaling av medlemskontingenten for 2015. Bruk fortrinnsvis nettbank. Styret vil for fremtiden sende ut informasjon og meldinger til medlemmene pr. e-post. Vi ber alle medlemmer om å sende sin epostadresse til miljoforum@groruddalen.no.

••

I forlengelsen av årsmøtet avholdes et vanlig medlemsmøte. Temaet for møtet er tilrettelegging for urbant friluftsliv m.m. Korte innledninger ved Steinar Saghaug, leder av Friluftslivets år 2015 om «friluftsliv i nærområdet», og Nasreen Begum om «innvandrerkvinners bruk av nærområdet til friluftsliv».

Se også annonse i avisa ca. 1 uke før årsmøtet. Det vil bli anledning til å ta opp saker som medlemmene er opptatt av.

Groruddalens Miljøforums hederspris 2014 deles ut.

Det serveres kaffe og kringle i pausen etter årsmøtet.
Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle vel møtt!

Med hilsen styret i Groruddalen Miljøforum

 

Invitasjon til velforeninger, borettslag og boligsameier i Groruddalen:

Velkommen til felles møte tirsdag 24. februar kl. 19.00 – 21.30

Møtelokalene i «kommuneboligene», Grorudveien 3 (parkering v/idrettsplassen)

Oppfølging av Kommuneplanen 2030 med hovedvekt på Hovinbyen.

Arne Bergsgard og Thomas Forslund Johnsen
fra Plan- og bygningsetaten vil gi oss status
om utbyggingsplanene i Groruddalen.

Endret bostruktur og frivillig arbeid.
Styremedlem Dag Tveit Bråthen innleder til diskusjon.

GM håper på god oppslutning fra organisasjonene,
og ser gjerne at det deltar flere fra hvert styre.

På grunn av servering ber vi om tilbakemelding.
Dette sendes til Rita Andersen,
e-post: arnerita@online.no innen søndag 22. februar.

Årsmøte 2014

2014 Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte
Sted: Grorud samfunnshus
Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)

Tid: torsdag 27. mars kl. 18.30

Program:
Årsmøtesaker, samt valg av nytt styre.
I forlengelsen av årsmøtet avholdes
et vanlig medlemsmøte.

Tema under medlemsmøtet:
Oslos kommuneplan mot 2030 -
Groruddalens utvikling fremover
Innleder fra Plan- og bygningsetaten

Det vil også bli anledning til å ta opp saker
som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Hedersprisen 2013.

Utdeling av Hedersprisen 2013.

Forlengelse av t-banen til Ahus

Groruddalen Miljøforum og Ellingsrud Velforening mener at T-banens linje 2 så fort som mulig må forlenges til Ahus i Lørenskog. Nå blir det et møte om saken i Ellingsrud kirke onsdag den 23. mai 2012 kl 19.00.

Til møtet er invitert politikere fra både Oslo, Lørenskog og Akershus fylkeskommune, foruten representanter for Ruter, Oslopakke 3, Samferdselsdepartementet og Miljø- og klimadepartementet.

Behovet for å få t-bane til Ahus er stadig økende. Befolkningen i denne delen av Oslo/Akershus øker jevnt med nye boliger og næringsliv. Store arbeidsplasser er i de senere årene etablert i Lørenskog, bl a Coca Cola og Posten. Omlag 160 000 personer er overflyttet fra Aker sykehus til Ahus med behov for transport både for ansatte, pasienter og pårørende. Hver dag foregår det flere tusen arbeidsreiser med personbiler fra Lørenskog til Oslo og tilbake igjen. Det er av vesentlig betydning at flere reisende overføres fra vei til bane. Dette er nødvendig for å oppfylle målsettingene som er satt i regjeringens Klimamelding.

Det er samfunnsmessig uheldig om vi må vente i mange år til før denne viktige utbyggingen blir gjennomført. Prosjektet bør prioriteres slik at utbyggingen kan starte så fort som mulig.

På vegne av Groruddalen Miljøforum og Ellingsrud Velforening
Jan Lillejord og Bjørn Engstrøm

Årsmøte 2012

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte

Sted: Grorud samfunnshus Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)
Tid: tirsdag 27. mars kl. 18.30

Program:
Årsmøtesaker, samt valg av nytt styre
I forlengelsen av årsmøtet avholdes
et vanlig medlemsmøte.

Under medlemsmøtet vil byrådssekretær
Anne Siri Koksrud holde et innlegg om aktuelle saker i Groruddalen.
Medlemmene har mulighet til å stille spørsmål.

Det vil også bli anledning til å ta opp saker
som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Hedersprisen 2011.

Groruddalen Miljøforums hederspris 2011

Groruddalen Miljøforums Miljøfond er innstiftet med det formål å inspirere til innsats for bedring av miljøet i Groruddalen, og belønne innsats som har hatt avgjørende betydning for å virkeliggjøre Groruddalen Miljøforums idégrunnlag og målsetting.

Vurdering av kandidater skjer av et oppnevnt fondsstyre på bakgrunn av innsendte forslag fra organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.

Kvalifiserte kandidater er bedrifter, foretak, enkeltpersoner, grupper, foreninger og institusjoner.

Under forutsetning av at det for 2011 kan utvelges verdig(e) prisvinner(e), skal utdelingen skje på årsmøtet i mars i Groruddalen Miljøforum.

Forslaget merket «GMs HEDERSPRIS 2011» kan sendes på e-post.

Utlysningen trykkes i Akers Avis Groruddalen 25. januar og 1. februar.